Pravilnik

PRAVILNIK TNT 2018

Člen – Organizator

 1. TNT je izziv v skavtskem znanju. Organizirata ga stega Maribor 1 in Šentilj 1.
 2. Organizator je dolžen priskrbeti hrano za sobotno kosilo oz. večerjo (en topel obrok) in nedeljski zajtrk.
 3. Organizator si pridržuje pravico do sprememb in je dolžen obvestiti vse ekipe o raznih spremembah.
 4. V primeru nespoštovanja in kršenja pravil  (član, ekipa, steg) je organizator upravičen do diskvalifikacije ekipe (stega), in jo lahko pošlje domov ob kateri koli uri.

Člen – Kategorije

 1. Ekipe prijavljene na TNT se delijo v 4 različne kategorije (BB, VV, IV, PP). Ekipo sestavlja 4-5 članov razen pri kategorijah VV in BB, kjer tekmujejo celotna krdela oz. kolonije.

Člen - Spremljevalci

 1. Če bo na tekmovanju prisotnih več spremljevalcev za isto ekipo, se morajo OBVEZNO v prijavnico napisati VSI spremljevalci.
 2. Spremljevalec je lahko zadolžen za več ekip.
 3. Spremljevalec ne more biti zadolžen za več kot eno BB ali VV ekipo.
 4. Spremljevalci BB, VV in IV ekip ne morejo sodelovati v tekmovanju.

Člen – Udeležba

Kategorija BB

 1. Tekmujejo bobri in bobrovke
 2. V skupini je lahko maksimalno 20 bobrov in bobrovk.
 3. Vsi bobri v skupini morajo pripadati isti koloniji.
 4. Če tekmuje več kot 10 bobrov sta obvezna vsaj 2 spremljevalca.
 5. Spremljevalci na poti, se ne smatrajo kot tekmovalci.
 6. Tekmuje se v dnevnem času na poligonu, veščinah in poti.

Kategorija VV

 1. Tekmujejo volčiči in volkuljice.
 2. Vsi volčiči in volkuljice v skupini morajo pripadati istemu krdelu.
 3. Če tekmuje več kot 10 volčičev sta obvezna vsaj 2 spremljevalca, na 20 volčičev in več pa 3 spremeljevalci.
 4. Spremljevalci na poti, se ne smatrajo kot tekmovalci.
 5. Tekmuje se v dnevnem času na poligonu, veščinah in poti.

Kategorija IV

 1. Tekmujejo izvidniki in vodnice.
 2. Skupino sestavlja 4-5 skavtov (v dogovoru z organizatorjem tudi 6)
 3. Skupina potrebuje spremljevalca, ki je voditelj, bo ves čas prisoten na dogodku in ne tekmuje (lahko je tehnika).
 4. Tekmuje se v dnevnem času na poligonu, veščinah in poti.

Kategorija PP

 1. Tekmujejo popotniki in popotnice.
 2. Skupino sestavlja 4-5 skavtov (v dogovoru z organizatorjem tudi 6)
 3. Vsaka skupina potrebuje spremljevalca, ki je voditelj in ne tekmuje (lahko je tehnika).
 4. Tekmuje se v dnevnem in nočnem času na poligonu, veščinah in poti.

Člen - Oprema in pripomočki

 1. Vsaka ekipa mora sama prinesti kompas in opremo za vrisovanje (geo trikotnik, šestilo in svinčnik).
 2. Vsak udeleženec mora s seboj prinesti menažko in pribor, čutaro ali plastenko, svetilko, copate, spalko in armafleks, primerno obutev in obleko ter seveda kroj.
 3. Organizator ne odgovarja za prineseno opremo in je ne bo priskrbel v primeru, da je udeleženec ali ekipa ni priskrbela sama.

Člen – Prijave in plačilo

 1. Prijave potekajo na spletni strani T.N.T.
 2. Rok za prijavo je 4.4.2018!
 3. Po uspešni prijavi bo na kontaktni mail poslana potrditev prejema prijave in zahtevek za plačilo položnice, ki mora biti poravnan do danega roka.
 4. Rok plačila je do 5.4.2018
 5. Če skupina zamudi rok plačila, izgubi možnost sodelovanja.
 6. Prijavnina znaša 15€ na osebo.
 7. Voditelji, ki ne tekmujejo ne plačajo prijavnine.
 8. Skupina si lahko sama izbere ime pod katerim bo tekmovala. Ime ne sme biti žaljivo ali neprimerno. Če organizator presodi v neprimesnost/žaljivost imena skupino pozove k obrazložitvi oz. spremembi imena.
 9. Vsaka ekipa, ki tekmuje, mora izpolnit svojo položnico.
 10. Plačilo je možno opraviti preko položnice (TRR: SI56 0214 0001 1096 119, sklic-353). Kot namen plačila jasno zapišite plačilo TNT in pripišite ime ekipe.

10. Plačilo je izvedljivo tudi preko nakazila na združenju, prav tako na sklic-353. Kot namen plačila jasno zapišite plačilo TNT in pripišite ime ekipe.

11. Ko ste položnico plačali, pošljite kopijo položnice na sedlanicj@gmail.com ali na Steg Maribor 1, Slomškov trg 20, 2000 Maribor.

Člen – tekmovanje in točkovanje

 1. DISCIPLINA POLIGON
  1. Poligon je prilagojen kategorijama BB/VV in IV/PP
  2. BB/VV skupine imajo za izvajanje na voljo 15min
  3. IV/PP skupine imajo za izvajanje na voljo 10min
  4. Skupina ga mora opraviti v tem krajšem času.
  5. Čas, ki ga je skupina dobila se deli s številom članov in rezultat upošteva za uvrstitev ekipe.
  6. Vsak član ekipe se mora in lahko na poligon odpravi le enkrat.
 1.  DISCIPLINA VEŠČINE
  1. Vsa skupina nalogo izvaja hkrati.
  2. BB/VV skupne jo opravljajo vse hkrati v obliki velike igre.
  3. IV/PP skupine jo opravljajo po max. 6 skupin hkrati na pripravljenem območju.
  4. BB/VV izziv traja do 45min.
  5. IV/PP izziv traja do 20min.
  6. BB/VV se točkuje tako, da se dobljene točke delijo s številom članov skupine in rezultat upošteva pri uvrstitvi.
  7. IV/PP se točkuje po uspešnosti izvajanja dobljene naloge.
  8. Pri vseh izzivih tekmujejo vsi člani hkrati.
 1. DISCIPLINA POT
  1. Proga je pripravljena in se razlikuje glede na kategorije.
  2. Proge se ne sme uničevati ali spreminjati.
  3. Za vsako najdeno mrtvo točko skupina pridobi 100 točk.
  4. Na vsaki najdeni živi točki lahko skupina pridobi do 100 točk, (50 točk za najdeno točko in 50 točk glede na opravljeno nalogo)
  5. Odločitve izvajalcev na točki so končne.
  6. IV/PP skupine lahko prejmejo tudi pribitek točk, ko se ta vrne pred iztekom časa v višini 2t/5min in odbitek 5t/5min, če se zadan čas zamudi.
 1. TOČKOVANJE
  1. Vse tri discipline so si med seboj enakovredne in imajo enako težo pri končni uvrstitvi.
  2. V posamezni disciplini se tekmovalce razporedi od prvega do zadnjega mesta, pri čemer prvi dobi št. točk kot je tekmovalcev in nato po mestih odštevajoče.
  3. Zaradi tega sistema, lahko isto mesto v posamezni disciplini zasede tudi več skupin in prejmejo isto št. točk za skupni razpored.
  4. Če v skupnem razporedu pride do situacije v kateri bi dve skupini imeli isto št. točk ima boljšo uvrstitev skupina, ki je v disciplini POT imela boljši čas.

Člen – Program

 1. Program bo potekal po v naprej določenem dnevnem redu.
 2. Program je pripravljen za vse kategorije in je za vsako posebej obvezen.

Člen – Diskvalifikacija

 1. Ekipa je diskvalificirana, če na progi uporablja prevozna sredstva, uporablja GPS napravo ali se ne drži skavtskih zakonov.
 2. Ekipa je diskvalificirana in nemudoma poslana domov, če se člani ekipe ne držijo hišnega reda in pravil organizatorja.
 3. Ekipa je diskvalificirana in nemudoma poslana domov v primeru uživanja alkohola, cigaret ali prepovedanih substanc.
 4. Organizator o diskvalifikaciji obvesti spremljevalca oz. voditelja, ki je odgovoren za svojo ekipo/krdelo/kolonijo.
 5. V primeru večjih kršitev je za reševanje sporov pristojno častno razsodišče, kateremu se bo podala prijava.

 

Člen – Našitek

 1. Do našitka so upravičeni udeleženci, spremljevalci, pomočniki pri izvedbi TNT-ja, sponzorji in organizatorji.
 2. V primeru želje po dodatnem našitku se obrnite na organizatorje.
 3. Na našitku je simbol TNT-ja in se ga lahko uporablja v namene izziva.

Člen – Hišni red

 1. V prostoru, kjer se spi je tišina med 23.00-7.30.
 2. Zunaj prostorov se upošteva javni red in mir – tišina je med 22.00-6.00.
 3. Uživanje alkohola, prepovedanih substanc ali kajenje je strogo prepovedano.
 4. Upoštevati je potrebno organizatorje in vso tehnično osebje.
 5. Hrana in pijača je dovoljena le zunaj in v jedilnici.
 6. V notranjih prostorih je obvezna uporaba copatov. Čevlji se pustijo na določenem mestu za preobuvanje.
 7. Na prireditvenem prostoru in progi je obvezno nositi rutico in indentifikacijsko kartico.
 8. Neupoštevanje pravil in navodil lahko vodi do diskfalifikacije.

Člen – Pritožbe in pohvale

 1. Zvezek pohval in pritožb se bo nahajal na info točki.

Člen – Končne določbe

 1. Organizator si pridržuje pravico do sprememb in tolmačenja členov tega pravilnika.
 2. Spore se rešuje takoj, v primeru večjih težav pa se lahko vedno obrnete na glavnega koordinatorja Blaža Ignatijev.